Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie OCubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kontrole wykupienia Ubezpieczenia OC prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ubezpieczenie AC – ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmujące ochroną ubezpieczeniową pojazd wraz z wyposażeniem wyszczególnionym we wniosku. Ubezpieczeniem obejmowane są pojazdy zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ubezpieczenie AC może obejmować ochroną od szkód powstałych m.in. na skutek:

Poszczególny Ubezpieczyciele indywidualnie definiują w OWU AC (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) zakres zdarzeń objętych ochronie lub też wskazują listę zdarzeń wyłączonych z ochrony.

Poniżej lista najważniejszych parametrów wyznaczających zakres ochrony Ubezpieczyciela:

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC – standardowo jest to terytorium RP, ale również obowiązywać może poza jej granicami (opcja ujęta w cenie ubezpieczenia lub tez wymagająca dokupienia).

Udział własny – jego wprowadzenie może zmniejszyć składkę ale jednocześnie oznacza również, iż w przypadku szkody ustalony procent wartości szkody/ lub ustalona wartość kwotowa pomniejszy wypłatę odszkodowania.

Franszyza redukcyjna – pomniejszenie wartości wypłacanego odszkodowania nie powiązane wprost z wartością szkody (w odróżnieniu do udziału własnego). Z góry określona wartość procentowa sumy ubezpieczenia lub kwotowa.

Franszyza integralna – wyznacza poziom szkody, poniżej którego odszkodowanie nie jest wypłacane.

Amortyzacja części – Ubezpieczyciel podczas ustalania wartości odszkodowania będzie brał pod uwagę fakt zużycia części wynikający z eksploatacji pojazdu. W OWU AC wskazywana jest tabela amortyzacji wskazująca wartość procentowego pomniejszenia odszkodowania w zależności od wieku pojazdu. Ubezpieczyciele mogą wprowadzać opcję wykupienia amortyzacji , tj. nie stosowania wspomnianego mechanizmu przy wyznaczaniu wartości odszkodowania.

Zakres zdarzeń oraz powyżej wskazane parametry wpływają wprost na cenę ubezpieczenia, stąd też wielce istotnym jest aby nie jedynie w oparciu o ceną dokonywać wyboru oferty ubezpieczenia AC!

KUP UBEZPIECZENIE:
PRZEZ
INTERNET
PRZEZ
TELEFON
UMÓW SIĘ
Z DORADCĄ