Ubezpieczenia OC dla lekarzy

Ustawa o działalności leczniczej nakłada na lekarzy, wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, obowiązek posiadania ubezpieczenia OC za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  1. wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
  2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
  3. polegających na zapłacie kar umownych;
  4. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Poza wskazanymi powyżej wyłączeniami ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro wodniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

KUP UBEZPIECZENIE:
PRZEZ
INTERNET
PRZEZ
TELEFON
UMÓW SIĘ
Z DORADCĄ