Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym asecurama.pl

Za pośrednictwem portalu możliwe jest zawarcie umów ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia właściwymi dla danej umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zasady opłacania składek ubezpieczeniowych i wypłaty należnych świadczeń. Wysokość należnych składek, sumy ubezpieczenia oraz czas trwania umowy zostaną wskazane w procesie analizy potrzeb klienta a następnie potwierdzone w polisie ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

Konsument, może odstąpić, bez podania przyczyn, od umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem portalu, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Reklamacje związane z zawartą umową ubezpieczenia mogą być składane bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń, zgodnie z procedurami reklamacyjnymi właściwymi dla zakładu ubezpieczeń, którego umowa ubezpieczenia zostanie zawarta. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową mogą być składane bezpośrednio w WTW Services Sp. z o.o., zgodnie z regulaminem.

Informacje odnośnie możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy ubezpieczenia wskazane zostały w warunkach ubezpieczenia.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych  nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia są zaspokajane ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na zasadach i w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Językiem stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski, prawem stanowiącym podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Pragniemy poinformować, że WTW Services sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa nr KRS 0000054842, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS ; NIP UE-PL 526-01-52-643; REGON 006212252, kapitał zakładowy 92 650,00 PLN; Wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Zakłady ubezpieczeń, na rzecz których WTW Services Sp. z o.o. wykonuje działalność agencyjną:

 1. Chubb European Group Ltd.
 2. Inter Partner Assistance Polska S.A.
 3. COMPENSA  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
 4. CONCORDIA Polska TUW
 5. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
 6. Uniqa TU S.A.

Aktualne dane z rejestru agentów ubezpieczeniowych udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem strony internetowej powinien zapewniać identyfikację podmiotu występującego z wnioskiem. Dane kontaktowe do Komisji Nadzoru Finansowego znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem: www.knf.gov.pl W godzinach pracy urzędu obsługującego KNF wnioskodawcy mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym. Wpis do rejestru można sprawdzić także podając dane WTW Services Sp. z o.o. na stronie internetowej KNF pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/

 W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia WTW Services Sp. z o.o. otrzymuje prowizję od zakładu ubezpieczeń, z którym zostaje zawarta umowa ubezpieczenia za pośrednictwem WTW Services Sp. z o.o.

WTW Services Sp. z o.o. nie posiada akcji żadnego z zakładu ubezpieczeń uprawniających do udziału na walnym zgromadzeniu, lub do udziału w zgromadzeniu wspólników.

Reklamacje może Pan/Pani składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres WTW Services sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a, 02-672, elektronicznej pod adres poczty elektronicznej info@gsdirect.pl, jak również telefonując pod numer 22 318 89 89.

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) Operator ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z Usług udostępnionych w Serwisie Internetowym. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z WTW Services Sp. z o.o. (dawniej Pol-Assistance) na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

Rozdział 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie.

 1. Administrator danych – organ decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
 2. Agent – WTW Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, nr KRS 0000054842, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-01-52-643, kapitał zakładowy 92.650 zł opłacony w całości. Spółka wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 3. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika
 4. Hasło – ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację jego tożsamości, ustalany w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Serwisu Internetowego
 5. Infolinia – infolinia prowadzona przez Operatora, dostępna pod numerem telefonu +48 22 318 89 89
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
 7. Konsultant – pracownik infolinii prowadzonej przez Operatora
 8. Kwotacja – proces polegający na wstępnym określeniu wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika
 9. Login – identyfikator (tu adres poczty elektronicznej Użytkownika) przypisany Użytkownikowi zgłaszającemu chęć zarejestrowania swoich danych w Serwisie Internetowym
 10. Oferta – zestawienie najważniejszych cech produktu oferowanego przez ubezpieczyciela Użytkownikowi zawierające kwotację
 11. Operator – WTW Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, nr KRS 0000054842, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-01-52-643, kapitał zakładowy 92.650 zł opłacony w całości. Spółka wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonująca czynności agencyjne w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli
 12. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, obowiązujące dla poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez ubezpieczycieli
 13. Polisa – dokument wystawiony przez Agenta zgodnie z przepisami prawa, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
 14. Porównanie Ofert – zestawienie ofert różnych ubezpieczycieli na dany produkt ubezpieczeniowy stworzone przez Serwis Internetowy indywidualnie dla każdego Użytkownika w oparciu o podane przez niego informacje, umożliwiające wybór najkorzystniejszej dla niego oferty
 15. Serwis Internetowy – stworzona przez Operatora platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych, stanowiąca zbiór dokumentów dynamicznych i statycznych, zawierających pliki graficzne, przeznaczona między innymi do porównywania ofert ubezpieczeniowych, prezentacji kwotacji, zawierania umów ubezpieczeniowych, dokonywania płatności oraz umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez Operatora
 16. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
 17. Środki Telekomunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna
 18. Rejestracja – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Operatora danych niezbędnych do realizacji usług
 19. Ubezpieczyciele – firmy ubezpieczeniowe, których produkty ubezpieczeniowe, w tym prezentowane składki oraz warunki ubezpieczenia, prezentowane są w Serwisie Internetowym
 20. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana między Użytkownikiem a Ubezpieczycielem za pośrednictwem Agenta i z wykorzystaniem Serwisu Internetowego prowadzonego przez Operatora, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych przez właściwego Ubezpieczyciela
 21. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124 poz.1151 z późniejszymi zmianami)
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)
 24. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz.1152 z późniejszymi zmianami)
 25. Usługi – usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną
 26. Użytkownik –każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu Internetowego
 27. Zakup Ubezpieczenia – złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o wybraną ofertę, równoznaczne z przyjęciem przez użytkownika tej oferty, skutkujące wystawieniem przez Agenta polisy, a następnie - po odebraniu przez Agenta informacji o opłaceniu składki – wejściem w życie umowy ubezpieczenia zawartej między Użytkownikiem a wybranym ubezpieczycielem na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Rozdział 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oświadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu Internetowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i pełną akceptacją wszystkich jego postanowień oraz zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 2. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług w każdej chwili. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Serwisu Internetowego bądź zamknięcia konta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest rozwiązywana automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Rozdział 4. Przedmiot regulacji.

 1. Regulamin określa zakres, rodzaje, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług w Serwisie Internetowym, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu Internetowego treści o charakterze niezgodnym z polskim prawem, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd lub narazić na szkodę Operatora, innych Użytkowników, bądź osoby trzecie, a także treści zawierających wirusy/spyware lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa powyżej Operator ma prawo natychmiastowo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu Internetowego.

Rozdział 5. Odpowiedzialność.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego wypełniania przez Użytkownika formularzy znajdujących się w Serwisie Internetowym, w szczególności za wprowadzanie błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych. W tych przypadkach całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane zostały wprowadzone do Serwisu Internetowego bez ich zgody i wiedzy.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu Internetowego wynikającego w szczególności z potrzeby wprowadzenia modyfikacji, usunięcia awarii.
 5. Poprzez korzystanie z łączy do stron internetowych osób trzecich, które Operator umieszcza na stronach Serwisu Internetowego, Użytkownik opuszcza strony Serwisu Internetowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron osób trzecich.

Rozdział 6. Usługi świadczone w ramach Serwisu Internetowego.

 1. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. W ramach Serwisu Internetowego, na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, Operator świadczy usługi umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ofertami produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez różnych ubezpieczycieli. Użytkownik ma możliwość porównywania, przechowywania, a także dokonywanie aktualizacji wybranych przez siebie ofert i otrzymywanych kwotacji, finalnie zakup wybranego przez siebie ubezpieczenia.
 3. Usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną, obejmują w szczególności:
  1. Przedstawienie zakresu i warunków ubezpieczeń oferowanych przez różnych ubezpieczycieli, udostępnionych w Serwisie Internetowym, a także kwotacji na wybrane ubezpieczenie
  2. Możliwość porównywania przez Użytkownika ofert i kwotacji, a także zapisania w systemie, po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym
  3. Dokonywanie przez Użytkownika zmian w zmiennych parametrach ubezpieczeń oraz przedstawienie wpływu wprowadzonych zmian na wybrane oferty ubezpieczeniowe
  4. Dostęp dla Użytkownika do OWU ofert przedstawionych w Serwisie Internetowym
  5. Zawarcie przez Użytkownika umowy ubezpieczenia na podstawie otrzymanej kwotacji, a także możliwość pobrania i wydrukowania dokumentów to potwierdzających
  6. Opłacenie przez Użytkownika składki za wybrane ubezpieczenie za pośrednictwem portalu www.asecurama.pl
  7. Możliwość zapisania i wglądu do historii ubezpieczeń zawartych przez Użytkownika

Rozdział 7. Warunki techniczne świadczenia usług.

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik jest zobowiązany dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9
  2. Monitor o rozdzielczości 1024×768
  3. Włączona obsługa Java Script i cookies
 2. W przypadku, gdy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, z jakiego korzysta użytkownik nie spełnia powyższych wymogów technicznych, Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa wyświetlenie kolejnego/poprzedniego okna jest możliwe tylko przy użyciu przycisków funkcyjnych aplikacji. W przypadku próby wyświetlenia kolejnego/poprzedniego okna przy pomocy funkcji przeglądarki internetowej nastąpi automatyczne wygaśnięcie sesji.
 4. Ze względów bezpieczeństwa Operator może przerwać połączenie z Użytkownikiem po upływie 15 minut od chwili dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności.
 5. Dane przesyłane przy użyciu aplikacji internetowej są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Laser (SSL).

Rozdział 8. Serwis Internetowy.

 1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi:
  1. Zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie jednej z ofert przedstawionych w Serwisie Internetowym
  2. Opłacenie wybranego ubezpieczenia i zakup wybranej polisy
  3. Wydrukowanie dokumentów związanych z zakupionym ubezpieczeniem
  4. Pomoc Konsultanta na każdym etapie korzystania w Serwisu Internetowego
 2. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy ubezpieczenia i otrzymania potwierdzenia transakcji w kilkanaście minut, przy założeniu spełnienia przez Użytkownika wszystkich wymogów z tym związanych.
 3. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi dokonywania szeregu operacji w celu wyboru jak najkorzystniejszego dla Użytkownika ubezpieczenia, w tym:
  1. Zapoznanie się z ofertą ubezpieczeń dostępnych w ramach Serwisu Internetowego
  2. Dostęp do informacji na temat ubezpieczycieli i ich produktów oraz OWU dostępnych w Serwisie Internetowym
  3. Porównywania i zapisywania przedstawionych ofert
  4. Dokonywania zmian w zmiennych parametrach ubezpieczeniowych
  5. Aktualizowanie porównań ofert
  6. Otrzymywania i zapisywania kwotacji na wybrane ubezpieczenie
 4. W celu zapewnienia właściwej obsługi usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego, Użytkownik jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia wszystkich niezbędnych pól formularzy i podania koniecznych informacji.
 5. Po wybraniu oferty i otrzymaniu kwotacji Użytkownik może dokonać zakupu ubezpieczenia i opłacić polisę. W chwili zakupu polisy Użytkownik traci możliwość zmiany danych Użytkownika niezbędnych do wystawienia polisy na wybrane ubezpieczenie.
 6. Po właściwym wypełnieniu wszystkich niezbędnych formularzy i opłaceniu składki ubezpieczeniowej, Użytkownik uzyskuje ochronę ubezpieczeniową. Składkę uznaje się za opłaconą w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek Agenta lub otrzymania potwierdzenia płatności z Serwisu Internetowego. Za datę początku ochrony ubezpieczeniowej uznaje się datę wskazaną we wniosku ubezpieczeniowym, pod warunkiem, że została opłacona składka przez Użytkownika.

Rozdział 9. Dostęp Użytkownika do Serwisu Internetowego.

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie rozpocząć i zakończyć korzystanie z Serwisu Internetowego.
 2. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego loginu, którym jest adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz hasła. Użytkownik ma prawo do zmiany swojego hasła w dowolnym momencie.
 3. W wyniku poprawnej rejestracji Użytkownik otrzymuje swoje konto w Serwisie Internetowym, do którego ma pełen dostęp po każdorazowym podaniu swojego loginu i hasła.
 4. Konto użytkownika zawiera historie dotychczasowych ubezpieczeń zawartych przy użyciu Serwisu Internetowego.
 5. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym uważa się za dokonane przez Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika loginu i hasła osobom niepowołanym.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o utracie loginu lub hasła za pośrednictwem Konsultanta bądź poczty elektronicznej.
 7. Konsultant może na życzenie Użytkownika przejąć proces zawierania umowy ubezpieczenia. Wszelkie dane wprowadzone przez Konsultanta zostaną zapisane na koncie Użytkownika.

Rozdział 10. Ochrona danych osobowych.

Rozdział 11. Ochrona praw własności intelektualnej.

 1. Użytkownik akceptuje fakt, że Serwis Internetowy zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie Internetowym treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie Internetowym treści wybiegające poza zakres użytku własnego wymaga pisemnej zgody Operatora.
 3. Opublikowane na stronach Serwisu internetowego materiały lub informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, o ile nie jest to stwierdzone inaczej.
 4. Operator ma prawo do zmiany zawartości Serwisu Internetowego w dowolnym momencie.

Rozdział 12. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Konsultanta telefonicznie pod nr tel: 22 318 89 89 lub pisemnie na adres Operatora – info@gsdirect.pl
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail)
  2. Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
 4. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Operator powiadomi Użytkownika składającego reklamację o rezultacie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 13. Postanowienie końcowe.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w chwili udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu Internetowego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 3. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Operatora w dniu 22 lipca 2010 roku i wchodzi w życie w dniu 22 lipca 2010 roku.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz inne przepisy prawa polskiego.
 5. Właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu są polskie sądy powszechne.

***